สารานุกรมออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

 การวิจัย
 
  อ้างอิงจาก : ตุ๊กต๊ะ  ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 17/09/2556 14:40
 

ลักษณะของการจดรายงานการประชุม มี 3 ลักษณะ คือ 1. จดอย่างละเอียดทุกคำพูดของผู้มาประชุม พร้อมมติที่ประชุม วิธีนี้ต้องใช้วิธีการบันทึกเสียงประกอบด้วย เพื่อป้องกันการจดไม่ทัน และไว้ตรวจสอบ 2. จดย่อคำพูดหรือเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญอันเป็นเหตุผลนำไปสู่มติของที่ประชุมพร้อมด้วยมติ 3. จดแต่เหตุผลกับมติหรือข้อสรุปของที่ประชุม แทรกตัวอย่าง ตัวอย่าง (download.pdf) รายงานการประชุม ตามระเบียบ ข้อที่ 25 รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน ให้จัดทำตามแบบที่ 11 ดังตัวอย่าง


  [การวิจัย]   Fruit | London | Midfielder | Vegetarianism | กฎหมาย