สารานุกรมออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

 การจัดทำรายงานการประชุม
 
  อ้างอิงจาก : สุภรณ์ ประดับแก้ว. (2545). งานสารบรรณฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ. องค์การค้าคุรุสภา.  ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 17/09/2556 14:41
 
รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน รายงานการประชุมนี้จัดเป็นหนังสือราชการ ชนิดที่ 6 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คือ หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ ดังนั้น การจัดทำรายงานการประชุมต้องจัดทำถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าการงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
 
ลักษณะของการจดรายงานการประชุม  มี 3 ลักษณะ คือ
1. จดอย่างละเอียดทุกคำพูดของผู้มาประชุม พร้อมมติที่ประชุม วิธีนี้ต้องใช้วิธีการบันทึกเสียงประกอบด้วย เพื่อป้องกันการจดไม่ทัน และไว้ตรวจสอบ
2. จดย่อคำพูดหรือเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญอันเป็นเหตุผลนำไปสู่มติของที่ประชุมพร้อมด้วยมติ
3. จดแต่เหตุผลกับมติหรือข้อสรุปของที่ประชุุม 
 
 

  [การจัดทำรายงานการประชุม]   Fruit | London | Midfielder | Vegetarianism | กฎหมาย