สารานุกรมออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

 รายงานการประชุม
 
  อ้างอิงจาก : http://www.ocpb.go.th  ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 17/09/2556 14:40
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ให้ความสำคัญของการคุ้มครองผู้บริโภค โดยบัญญัติถึงสิทธิของผู้บริโภคไว้ในมาตรา 57 ว่า"สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ"

  [รายงานการประชุม]   Fruit | London | Midfielder | Vegetarianism | กฎหมาย