สารานุกรมออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

 รายงานการประชุม
 
   ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 17/09/2556 14:39
 
ลักษณะของการจดรายงานการประชุม มี 3 ลักษณะ คือ
1. จดอย่างละเอียดทุกคำพูดของผู้มาประชุม พร้อมมติที่ประชุม วิธีนี้ต้องใช้วิธีการบันทึกเสียงประกอบด้วย เพื่อป้องกันการจดไม่ทัน และไว้ตรวจสอบ
2. จดย่อคำพูดหรือเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญอันเป็นเหตุผลนำไปสู่มติของที่ประชุมพร้อมด้วยมติ
3. จดแต่เหตุผลกับมติหรือข้อสรุปของที่ประชุม
 
แทรกตัวอย่าง ตัวอย่าง (download.pdf) รายงานการประชุม ตามระเบียบ ข้อที่ 25
รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติ
ของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน ให้จัดทำตามแบบที่ 11 ดังตัวอย่าง

  [รายงานการประชุม]   Fruit | London | Midfielder | Vegetarianism | กฎหมาย