สารานุกรมออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

 รายงานประชุม
 
  อ้างอิงจาก : StoryBoard e-Learning  ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 17/09/2556 14:39
 
รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน รายงานการประชุมนี้จัดเป็นหนังสือราชการ ชนิดที่ 6 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คือ หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ ดังนั้น การจัดทำรายงานการประชุมต้องจัดทำถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าการงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
จุดมุ่งหมายของการจดรายงานการประชุม 1. เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง 2. เพื่อยืนยันการปฏิบัติงาน 3. เพื่อแสดงกิจการที่ดำเนินมาแล้ว 4. เพื่อแจ้งผลการประชุมให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติต่อไป
ลักษณะของการจดรายงานการประชุม มี 3 ลักษณะ คือ 1. จดอย่างละเอียดทุกคำพูดของผู้มาประชุม พร้อมมติที่ประชุม วิธีนี้ต้องใช้วิธีการบันทึกเสียงประกอบด้วย เพื่อป้องกันการจดไม่ทัน และไว้ตรวจสอบ 2. จดย่อคำพูดหรือเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญอันเป็นเหตุผลนำไปสู่มติของที่ประชุมพร้อมด้วยมติ 3. จดแต่เหตุผลกับมติหรือข้อสรุปของที่ประชุม

  [รายงานประชุม]   Fruit | London | Midfielder | Vegetarianism | กฎหมาย