สารานุกรมออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

 รายงานการประชุม
 
  อ้างอิงจาก : StoryBoard e-Learning  ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 17/09/2556 14:38
 จุดมุ่งหมายของการจดรายงานการประชุม 1. เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง 2. เพื่อยืนยันการปฏิบัติงาน 3. เพื่อแสดงกิจการที่ดำเนินมาแล้ว 4. เพื่อแจ้งผลการประชุมให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติต่อไป
  [รายงานการประชุม]   Fruit | London | Midfielder | Vegetarianism | กฎหมาย