สารานุกรมออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

 วิสัยทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 
   ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 03/08/2556 16:04
 

วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นองค์กรกลางการคุ้มครองผู้บริโภคของชาติในระดับสากล”


พันธกิจ (MISSION)

1. บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค
2. พัฒนากฎหมายและนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุการณ์
3. สร้างเครือข่ายผู้บริโภคและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
4.เผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริโภครู้จักปกป้องและรักษาสิทธิของตนเอง


ยุทธศาสตร์ การทำงานของ สคบ. ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนากลไกงานคุ้มครองผู้บริโภคสู่สากล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภค
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การส่งเสริมศักยภาพผู้บริโภค
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ


เป้าประสงค์
1. กลไกการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพ
2. กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพ
3. ภาคีเครือข่ายมีการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิของผู้บริโภค
5. ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อสินค้า หรือบริการ
6. การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ทันสมัย
7. บุคลากรมีความรู้ความสามารถทันต่อเหตุการณ์


สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ปัจจุบัน

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา20 ให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้บริโภคมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
2. ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งกระทำการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค และจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือบริการใดๆ ตามที่เห็นสมควรและจำเป็นเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค
3. สนับสนุนหรือทำการศึกษาและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองของผู้บริโภคร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาแก่ผู้บริโภคในทุกระดับการศึกษาที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและอันตรายที่อาจได้รับ จากสินค้าหรือบริการ
5. ดำเนินการเผยแพร่วิชาการ และให้ความรู้และการศึกษาแก่ผู้บริโภคเพื่อสร้างนิสัยในการบริโภคที่เป็นการส่งเสริมพลานามัย ประหยัดและใช้ทรัพยากรของชาติให้เป็นประโยชน์มากที่สุด
6. ประสานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมส่งเสริม หรือกำหนดมาตรฐานของสินค้าหรือบริการ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย


หลักสูตร : การคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา
  [วิสัยทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค]   Fruit | London | Midfielder | Vegetarianism | กฎหมาย